مرور برچسب

اول

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان می گوید کرمان در فقر و آسیب‌های اجتماعی جزو…

همه از فقر و آسیب های اجتماعی می گویند.و تاسف بارتر اینکه استان کرمان در رتبه های اولی.... براستی چرا استان کرمان با ظرفیت های عظیم معدنی و منابع مختلف باید جز اولین ها باشد؟!! به گفته معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان…