مرور

پیوند

مردی از جنس فرهنگ و تجارت

سیدحمیدمیرحسینی/ پژوهشگر و مستندساز   می گویند کشور بدون مستند مثل خانواده بدون آلبوم عکس است که گذشته ای را برای خود ندارد و آرشیوها حافظه تاریخی ملت ها هستند. و به قولی اگر نباشند آن کشور هیچ تاریخی ندارد. و این وظیفه دولت هاست که با…